cnjpetr2009@126.com 010-6543-6703
超垂直搬送机(笼车、托盘兼用)

不二輸送機工業株式会社

超垂直搬送机(笼车、托盘兼用)
            ▲上げ動作                                ▲下げ動作


 
    资料来源:不二輸送機工業株式会社 网站
    转载时间:2016年10月28日


上一篇:输送机电梯(连续搬送式)

下一篇:没有了